• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Archidiecezji Warszawskiej

 

Organizatorzy
Parafia św. Mikołaja i Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu

Idea
Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na potrzebę wiary oraz jej dostępność w życiu codziennym.
W społeczeństwie istnieje popyt na odnowę duchową. Największym sukcesem katolika jest odkrycie,
że wiara i życie mogą się ze sobą uzupełniać, a nie wzajemnie wykluczać. Konkurs jest okazją do usuwania barier w kontakcie z młodymi, którzy są szczególnie wrażliwi na wszelkiego rodzaju hipokryzję.
Pierwszym reklamodawcą był Jezus Chrystus, który polecił swoim uczniom głosić Ewangelię –
Dobrą Nowinę – wszystkim narodom. Ks. Piotr Skarga, pochodzący z Grójca, nieustannie zwracał uwagę
na ówczesne problemy społeczne w kontekście katolickiej nauki społecznej.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać reklamę zachęcającą do kierowania się wartościami chrześcijańskimi, podjęcia dobrej pogawędki lub wysłuchania fascynującego kazania. Jest to także okazja
do promocji modlitwy i liturgii jako przestrzeni autentycznego spotkania człowieka z Bogiem.
Reklama ma dotyczyć nie tyle religijności, co sedna żywej wiary.

Kategorie
Praca może być wykonana dowolną formą artystyczną. Na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prace będą oceniana w następujących kategoriach:

  • Forma graficzna (plakat, baner, grafika i hasło)
  • Forma multimedialna (audio-wizualny spot reklamowy – nie dłuższy niż 2 min., audycja TV – nie dłuższa niż 5 min., utwór muzyczny dowolnego gatunku – nie dłuższy niż 3 min, film – nie dłuższy niż 30 min.)
  • Forma literacka (esej – nie dłuższy niż 4000 znaków ze spacjami)

Termin
Prace należy składać w wersji elektronicznej i w formie wydruku do 31 maja 2018 r.
w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi lub w kancelarii Parafii św. Mikołaja.
Rozstrzygnięcie konkursu 16 czerwca br.

Nagrody
Wśród nagród znajdują się: tablety, głośniki bezprzewodowe, dyski zewnętrzne, słuchawki i inne.
Dodatkowo – nagroda niespodzianka dla klasy lub zespołu pomagającego w tworzeniu zwycięskiej pracy.
Wszystkie prace zostaną opublikowane w grójeckich środkach masowego przekazu.
Prace zwycięzców na podium zostaną umieszczone przy szkole i kościele św. Mikołaja.
Regulamin dostępny na stronie www.mikolaj.grojec.eu oraz www.logrojec.pl.
Informacji udziela ks. Kamil Falkowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Chwytliwa Ewangelia
Regulamin konkursu – edycja 2018

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na stworzenie dowolnej, oryginalnej formy promocji wiary katolickiej.
2. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi (ul. Poświętne 17)
oraz Parafia św. Mikołaja (ul. Worowska 1) w Grójcu.
3. Współorganizatorem i jednym z fundatorem nagród jest Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu.

II ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem konkursu jest promowanie przez nowoczesne nośniki informacyjne wartości chrześcijańskich i katolickiej nauki społecznej.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Archidiecezji Warszawskiej. Będzie oceniany oddzielnie na każdym poziomie szkół.
3. Konkurs ma charakter indywidualny, a praca konkursowa musi być utworem własnym osoby.

III WARUNKI TECHNICZNE
1. Praca konkursowa powinna być złożona w Sekretariacie Szkoły lub Kancelarii parafialnej w wersji elektronicznej i w formie wydruku. Nie przyjmujemy prac (pisemnych i graficznych) wykonanych odręcznie.
2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
 Forma graficzna (plakat, baner, grafika i hasło)
 Forma multimedialna (audio-wizualny spot reklamowy – nie dłuższy niż 2 min., audycja TV – nie dłuższa niż 5 min., utwór muzyczny dowolnego gatunku – nie dłuższy niż 3 min, film – nie dłuższy niż 30 min.)
 Forma literacka (esej – nie dłuższy niż 4000 znaków ze spacjami)
3. Pracę należy wykonać w wersji elektronicznej (np. na nośniku CD).
4. Pracę należy dokładnie podpisać: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły oraz kategoria.
5. Termin dostarczenia prac upływa 31 maja 2018 r. – decyduje data dostarczenia.
6. Jedna osoba może zgłosić w konkursie tylko 1 pracę.
7. Przy ocenie nadesłanych prac komisja konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
- spełnieniem wymogów określonych regulaminem (pkt II, 1),
- oryginalnością, pomysłowością, estetyką oraz poprawną polszczyzną.

IV WARUNKI ORGANIZATORÓW:
1. Nagrodami w konkursie są m.in. tablety, głośniki bezprzewodowe, dyski zewnętrzne, słuchawki.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów prac.
3. Wyróżnione osoby zobowiązane są przenieść nieodpłatnie na Parafię św. Mikołaja w Grójcu prawo własności egzemplarzy prac oraz prawa autorskie majątkowe do wyróżnionych prac w następujących polach eksploatacji:
a. utrwalania i zwielokrotniania prac – utworzone określoną techniką drukarską, reprograficzną;
b. obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. wykorzystywania prac w materiałach i wydawnictwach, informatorach wydawanych lub zleconych do wydania przez Parafię św. Mikołaja w Grójcu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu.
d. rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.
5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę w konkursie.
6. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

V KOMISJA KONKURSOWA
1. Oceny oraz wyboru trzech projektów, za które przewidziane są nagrody dokona komisja konkursowa złożona z 7 osób.
2. O wynikach konkursu Organizator powiadomi uczestników 16 czerwca 2018 r. zamieszczając informację na stronie internetowej Szkoły i Parafii.
3. Wątpliwości i zapytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Regulamin dostępny na stronach: www.mikolaj.grojec.eu oraz www.logrojec.pl.